475.000 CFA 430.000 CFA

https://www.youtube.com/watch?v=ZCfgkIyD9g0